FinLab Thailand FAQ

โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้สามารถปรับองค์กรสู่ดิจิทัลเต็มตัวครั้งแรกของเดอะ ฟินแล็บ ในประเทศไทย
1 โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้สามารถปรับองค์กรสู่ดิจิทัลเต็มตัวคืออะไร? 5 องค์กรได้ร่วมมือกันจัดโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้สามารถปรับองค์กรสู่ดิจิทัลเต็มตัว เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยสามารถแข่งขันในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลได้ดียิ่งขึ้น โดยองค์กรทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารยูโอบี (ไทย), เดอะ ฟินแล็บ, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้สามารถปรับองค์กรสู่ดิจิทัลเต็มตัวนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยที่ผ่านการคัดเลือกสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจของตนเองโดยนำดิจิทัลดิจิทัลมาใช้ โดยเฉพาะโซลูชั่นที่เกี่ยวกับการขายและการตลาดบนออนไลน์ซึ่งบริหารโดย เดอะ ฟินแล็บ และธนาคารยูโอบี
2.ใครสามารถสมัครเข้าร่วมในโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้สามารถปรับองค์กรสู่ดิจิทัลเต็มตัวได้บ้าง? โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้สามารถปรับองค์กรสู่ดิจิทัลเต็มตัวเปิดกว้างสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกรายที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
 • วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีเงินหมุนเวียนตั้งแต่ 25 – 1,000 ล้านบาท
 • วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เปิดกว้าง มีความสามารถและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนองค์กรสูดิจิทัล
  1. เปิดกว้าง – กระตือรือร้นในการเรียนรู้เครื่องมือและกรอบการทำงานใหม่ และการใช้งานดิจิทัลโซลูชั่นเพื่อการปฏิรูปธุรกิจ
  2. ความสามารถ – สามารถการเข้าร่วมโครงการซึ่งมีระยะเวลา 3 เดือน
  3. ความพร้อม – มีความสนใจและพร้อมในการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprises)
 • เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมที่กำหนด ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือน การก่อสร้าง การขนส่ง ค้าปลีก ค้าส่ง และการเดินทาง

3. การเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้สามารถปรับองค์กรสู่ดิจิทัลเต็มตัวจะต้องทำกิจกรรมใดบ้าง? โครงการประกอบด้วยกิจกรรมเวิร์กช็อป ชื่อ The FinLab Business Model Transformation  (BMT) ซึ่งระยะเวลาสำหรับเวิร์กช็อปเวิร์กช็อป 2 วัน โดยออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าร่วมโครงการสามารถระบุถึงความท้าทายในธุรกิจของตนเอง ผ่านการใช้กรอบการทำงานที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริง และเปลี่ยนองค์ความรู้เหล่านี้ให้กลายเป็นโอกาสที่สามารถลงมือปฏิบัติได้ หลังจากนั้น ผู้ประกอบการจำนวน 10-15 รายที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์การคัดเลือกมากที่สุดจะได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้สามารถปรับองค์กรสู่ดิจิทัลเต็มตัวระยะเวลา 3 เดือน ในเดือนแรกของการเข้าร่วมโครงการ ผู้ประกอบการจะเข้าร่วมเวิร์กช็อปต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมการทำงานเฉพาะด้านต่าง ๆ อาทิ การตลาดดิจิทัลและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง อีกทั้งจะได้จับคู่กับดิจิทัลโซลูชั่นที่ตรงกับความต้องการเพื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุด สำหรับเดือนสุดท้ายของโปรแกรม ผู้ประกอบการจะได้รับคำแนะนำการใช้งานโซลูชั่นดิจิทัลที่เลือกไว้ พร้อมกับการตรวจสอบและการประเมินประสิทธิภาพ โครงการจะปิดท้ายด้วยอีเว้นท์ใหญ่นั่นคือ “Showcase Day” โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสในการแบ่งปันเรื่องราวและความสำเร็จของตนเอง 
4. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจำนวนกี่รายที่จะได้รับคัดเลือกเข้าโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้สามารถปรับองค์กรสู่ดิจิทัลเต็มตัว? เปิดรับผู้ประกอบการเข้าร่วม BMT เวิร์กช็อป จำนวน 50 รายส่วนโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้สามารถปรับองค์กรสู่ดิจิทัลเต็มตัวจะคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน 10-15 ราย
5. โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้สามารถปรับองค์กรสู่ดิจิทัลเต็มตัวจะเริ่มเมื่อใด? โครงการมีระยะเวลานานเท่าใด? BMT เวิร์กช็อป จัดวันที่ 2-3 เมษายน 2562 ส่วนโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้สามารถปรับองค์กรสู่ดิจิทัลเต็มตัวในเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 สำหรับงาน Showcase Day คาดว่าจะจัดในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2562 เช่นกัน
6. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องใช้วลานานเท่าใดในแต่ละสัปดาห์ระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรม? BMTเวิร์กช็อป จะใช้เวลา 2 วันเต็ม สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ ผู้บริหารอาวุโสของบริษัทจะต้องใช้เวลา 2-3 วันต่อสัปดาห์ในเดือนแรกเพื่อเข้าร่วมเวิร์กช็อป ส่วนวันและเวลาของเวิร์กช็อปจะแจ้งแก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก โดยจะมีการแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้สามารถวางแผนตารางเวลาได้ สำหรับช่วง 2 เดือนสุดท้ายของโครงการ บรรดาผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกอาจไม่ต้องเข้าทำเวิร์กช็อป แต่จะต้องใช้เวลาเพื่อเริ่มใช้งานโซลูชั่นดิจิทัลที่ตนเลือกไว้ รวมถึงเข้าพบปะและติดตามผลร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับมอบหมาย เรายังมีการจัดประชุมก่อนงาน Showcase Day เพื่อช่วยให้บรรดาผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้เตรียมตัวก่อนการจัดงาน
7. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้สามารถปรับองค์กรสู่ดิจิทัลเต็มตัวต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าใด ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้สามารถปรับองค์กรสู่ดิจิทัลเต็มตัวจำนวน 150,000 บาท เนื่องจากผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโปรแกรมจะได้โอกาสในการทำกิจกรรมเวิร์กช็อป คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ พื้นที่ข่าวประชาสัมพันธ์ และงานสร้างเครือข่ายที่มีมูลค่ากว่า 1,000,000 บาทจากการเข้าร่วมโปรแกรม อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้น หากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ผ่านการคัดเลือกมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ 1 ใน 2 ข้อต่อไปนี้ 
 • เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีบัญชีธนาคารกับธนาคารยูโอบี (ไทย)
 • เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีหนังสือหรืออีเมลรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เดอะ ฟินแล็บ ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติหรือระงับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
8.โครงการสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะจัดขึ้นที่ใด? เวิร์กช็อปเดือนแรกของโครงการจะจัดขึ้นที่ InnovTown ซึ่งเป็นศูนย์นวัตกรรมของธนาคารยูโอบีภายในโครงการ True Digital Park โดยใช้เวลาเดินจากรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีปุณณวิถีเพียง 6 นาที หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทราบ
9. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะลงทะเบียนสมัครเพื่อเข้าร่วมเวิร์กช็อป BMT ได้อย่างไร? ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของ เดอะ ฟินแล็บ ที่ http://finlab.wunderfauks.com/thailand
10. คนทำงานตำแหน่งใดของบริษัทที่ควรเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโปรแกรมนี้? เราแนะนำว่า ควรเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้เข้าร่วมในโครงการนี้ นอกจากนี้ ผู้มีอำนาจตัดสินใจ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารงานควรมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
11. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะทราบเมื่อใดหากได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ? เราขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สนใจ มาเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์ก   ช็อป BMTในวันที่ 2-3 เมษายนก่อนในขั้นแรก และเราจึงจะติดต่อผู้ประกอบการหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของพวกเขา หลังจากนั้น เราจะทำการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เข้าหลักเกณฑ์ที่แสดงไว้ข้างต้นในข้อ (2) และเราจะแจ้งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกรายถึงผลการคัดเลือกในช่วงปลายเดือนเมษายน 2562
12. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับอะไรบ้าง?
 • ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเวิร์กช็อป BMT และไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ยังสามารถได้รับประโยชน์อื่น ๆ ดังนี้ ได้รับเชิญเข้าร่วมเรียนรู้โซลูชั่นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ระบุไว้ในช่วงแรกของการเข้าร่วมกิจกรรม
 • ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปอย่างน้อย 1 งานที่จัดขึ้นภายใต้งาน “โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้สามารถปรับองค์กรสู่ดิจิทัลเต็มตัว” ครั้งนี้
 • ได้รับเชิญเข้าร่วมงานอีเว้นท์เพื่อสร้างเครือข่าย ซึ่งจัดโดยธนาคารยูโอบี (ไทย), เดอะ ฟินแล็บ และองค์กรพันธมิตร ซึ่งได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)